top of page
Piemonte

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER VED REISE
MED BERGSTRØM VIN, MAT OG REISER.

Betaling:

Depositum betales ved bestilling.

Ved betaling av depositum anses betingelsene som akseptert.

 

Restbeløp skal betales før avreise ved oppgitt frist for den spesifikke reisen.

Ved manglende betaling 2 dager etter forfall anses reisen som avbestilt og punktene i neste avsnitt vil gjelde.

 

Gebyr ved avbestilling fra kunden:

 

Avbestilling inntil 90 dager før avreise: depositumbeløpet

 

Øvrige avbestillingsfrister, se den spesifikke reisen.

 

Vilkår i dette punkt avviker fra normalen, beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører.

 

Avbestillinger må rettes skriftlig og være mottatt innen nevnte frister. Dersom kunden ikke møter til fastsatt flyavgang eller andre fastsatte tidspunkt, anses turen som avbestilt av kunden. Det samme gjelder dersom kunden ikke har med seg pass, visum eller annen nødvendig dokumentasjon.

 

 

Reiser:

Program og innhold for alle reiser er veiledende og vil kunne bli endret og tilpasset dersom forhold gjør dette nødvendig, uten at kunden kan kreve refusjon. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i program eller på nettsiden.

 

Flyselskapets regler for vekt på bagasje gjelder for alle reisende. Kunden må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Eventuelt pristillegg for spesialbagasje dekkes av kunden.

 

Flyselskapet kan endre sine rutetider og annet. Det kan også forekomme forsinkelser under reisen, samt savnet/forsinket bagasje. Slike hendelser ligger dessverre utenfor vår kontroll og vil kunne føre til endringer i programmet, uten at kunden kan kreve refusjon. 

 

Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved bestilling. Vi gjør oppmerksom på at reiselederne ikke kan yte særskilt assistanse til noen av kundene under reisen. Dersom Bergstrøm vin, mat og reiser ikke kan innfri oppgitte spesielle behov, forbeholder vi oss retten til å ikke akseptere bestillingen. Det er kundens ansvar å være i god nok form, fysisk og psykisk, og ha en god nok helse til å kunne delta på reisen.

 

Bergstrøm vin, mat og reiser forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter en skjønnsmessig vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp. En slik avvisning er uten ansvar for Bergstrøm vin, mat og reiser.

 

Vi gir beskjed til våre underleverandører dersom det oppgis allergier ved bestilling, men tar ikke ansvar for måltiders sammensetning. Vi anbefaler kunder med allergier å være observante, og å stille spørsmål ved hvordan maten er tilberedt. Dette er kundens eget ansvar.


Kunden plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter i inn- og utland, representanter for transportselskap, overnattingssted og Bergstrøm vin, mat og reiser, og må ikke opptre til sjenanse for andre. Kunden står selv ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

 

Kunden er ansvarlig for å opplyse om korrekt navn, likt som i passet ved bestilling av reisen. Kunden er selv ansvarlig for å ha gyldige identifikasjonsdokumenter for ut- og hjemreise. Dersom flybilletter eller øvrige reisedokumenter må endres eller utstedes på nytt, som følge av feil opplysninger fra kunden, må kunden dekke alle kostnader for dette, inkludert eventuelle gebyrer. 

 

Reise og avbestillingsforsikring

Bergstrøm vin, mat og reiser anbefaler alle kunder å ha gyldig reiseforsikring som også bør dekke eventuell hjemtransport, samt Europeisk Helsetrygdkort. Bergstrøm vin, mat og reiser tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller reiseforsikring. Bergstrøm vin, mat og reiser anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i reiseforsikringen. Kunden er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer. Bergstrøm vin, mat og reiser har ikke ansvar i situasjoner og forhold kunden kunne ha forsikret seg mot og som ikke skyldes arrangøren eller noen han har ansvar for.

 

Prisendring

Det tas for alle reiser forbehold om endring av pris grunnet forhold utenfor Bergstrøm vin, mat og reiser sin kontroll. Slike forhold er valutaendringer, endringer i fly/transportpriser og økning i offentlige skatter og avgifter. Bergstrøm vin, mat og reiser forbeholder seg retten til å fakturere et pristillegg som følge av eventuelle endringer. Et eventuelt pristillegg vil bli varslet senest 20 dager før avreise. Utgjør tillegget mer enn 8 prosent av reisens pris, har den reisende anledning til å heve avtalen.

 

Kunden får tilsvarende prisreduksjon, minus Bergstrøm vin, mat og reiser sine faktiske administrasjonskostnader dersom kostnader endres etter at betingelsene er godtatt, men før reisen begynner.

 

 

Avbestilling av reiser:

Avbestillingsfrister med eventuelle tilbakebetalingsbeløp fra Bergstrøm vin, mat og reiser oppgis i vilkår for den spesifikke reisen.

Avbestillinger må rettes skriftlig og være mottatt innen oppgitte frister for den spesifikke reisen. Dersom kunden ikke møter til fastsatt flyavgang eller andre fastsatte tidspunkt, anses turen som avbestilt av kunden. Det samme gjelder dersom kunden ikke har med seg pass, visum eller annen nødvendig dokumentasjon.

 

 

Avbestilling/kansellering ved ekstraordinære omstendigheter:

Reisebransjen og Bergstrøm vin, mat og reiser følger Utenriksdepartementets reiseråd. Den reisende har som hovedregel rett til å avbestille sin reise dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager eller kortere før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil være på avreisedagen. Ved avbestilling av foran nevnte årsaker, refunderes tilgodebeløpet. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

 

Kansellering fra Bergstrøm vin, mat og reiser sin side kan skje:

  • Ved manglende setekapasitet hos flyselskapet

  • Ved manglende kapasitet hos lokal transportør

  • Ved færre enn 15 påmeldte, 35 dager før avreise 

alle innbetalte beløp vil i slike tilfeller bli tilbakebetalt umiddelbart.

 

 

Kansellering/endring uten erstatningsplikt av Bergstrøm vin, mat og reiser kan skje dersom: 

  • Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor Bergstrøm vin mat og reiser sin kontroll. Eksempler kan være: arbeidskonflikter, brann på overnattingsstedet, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, fare for krig eller lignende.

  • Forhold på reisemålet/langs reiseruten gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som Bergstrøm vin, mat og reiser med rimelighet ikke kunne forutse. 

 

For begge punkter vektlegges vurdering av blant annet Utenriksdepartementets reiseråd og lokale myndigheters uttalelser.

 

Klager/Erstatning:

Kunden har plikt til, uten ugrunnet opphold, å informere om enhver mangel som konstateres under gjennomføringen slik at Bergstrøm vin, mat og reiser gis mulighet til å rette mangelen. 

 

Hvis kunden mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har kunden plikt til å gi skriftlig beskjed umiddelbart. 

 

Bergstrøm vin, mat og reiser avviser å behandle klager som fremsettes senere enn en -1- uke etter avslutning.

bottom of page